Ordre de col·locació dels pronoms febles quan es combinen entre ells

Sovint en una expressió es combina més d’un pronom. L’ordre que cal seguir en la col·locació dels pronoms febles és el següent:
reflexiu 2a persona 1a persona CI CD atribut adverbials
reflexiu1a pers.2a pers.3a pers.
CI
CD o atributadverbials
seme, enste, usli, elsel, la, els, les, hoen, hi
Se’l volia endur.
reflexiu+CD determinat
Ja t’ho explicaré demà.
2a persona+CD neutre
Porta- l’hi.
CD+adverbial

Apostrofació de pronoms

— Si cal apostrofar algun dels pronoms, l’apòstrof s’ha de posar tan a la dreta com sigui possible:
Me’l dóna / Me l’ obre, Se’n riu / Se n’ oblida / Me’l compraré i me l’ enduré
— Els pronoms us, li, les, ho hi no s’apostrofen mai.

Combinació de CI + CD

— Quan el complement indirecte és singular:
A la major part del domini lingüístic, quan el complement indirecte singular lies combina amb el complement directe determinat – el, la, els, les – es transforma en hi i s’inverteix l’ordre de col·locació:
li + el = l’hi —> Dóna el llapis al noi. L’hi dóna.
li + la = la hi —> Dóna la ploma al pare. La hi dóna.
li + els = els hi —Dóna els llibres a l’Anna. Els hi dóna.
li + les = les hi —> Dóna les plomes a l’Eva. Les hi dóna.
En algunes zones, especialment del País Valencià, la combinació és la següent:
li + el = li’l —> Dóna el llapis al noi. Li’l dóna.
li + la = li la —> Dóna la ploma al pare. Li la dóna.
li + els = li’ls —> Dóna els llibres a l’Anna . Li’ls dóna.
li + les = li les —> Dóna les plomes a l’Eva. Li les dóna
— Quan el complement indirecte és plural la combinació es fa seguint els criteris generals: CI + CD
Trameto l’informe als tècnics . Els el trameto.
Trameto el que vaig escriure als tècnics . Els ho trameto.
— La unió d’un pronom amb funció de complement indirecte i un pronom de 1a o 2a persona forma les combinacions següents.
els + em = m’hi Em va presentar als sogres . M’hi va presentar.
li + et = t’hi Et van recomanar al president . T’hi van recomanar.
els + ens = ens hi Ens van adreçar als consellers . Ens hi van adreçar.

Per practicar

Nodes 4628647415416417418419420421
428429430431432433434